www.Buy-Electronic.net | สั่งซื้อสินค้าง่ายๆ

ข้อมูลการชำระเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ริช เทรด แอนด์ เบสท์ ซัพพลาย

720-2-58094-3

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท ริช เทรด แอนด์ เบสท์ ซัพพลาย

865-0-40482-8

( ออมทรัพย์ )